DPAC

“Danish Pakistani Affairs Council” (DPAC) / Dansk Pakistansk Råd (DPR) er en interesseorganisation.

Foreningens formål er på hensigtsmæssig vis at repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender for at forbedre forholdene i Danmark for herboende personer med oprindeligt tilhørsforhold til Pakistan.

Med tilhørsforhold til Pakistan menes generelt, at personen enten er født i Pakistan eller er efterkommer af personer født i Pakistan.

Foreningens aktiviteter varetages via et øverste råd, Council Executive Board (CEB), og menige medlemmer i foreningen.

Gennem evidensbaserede analyser og undersøgelser, egne konferencer, afholdelse af seminarer, deltagelse i samfundsdebatten, ressource stærke medlemmer og gode politiske relationer til alle arbejder vi for at placere DPAC på toppen af den dagsorden der vedrører os alle som danskere med tilhørsforhold til Pakistan.

DPAC er en politisk og religiøs uafhængig interesseorganisation-tænketank. Vi er en non-profit organisation, som er uafhængig af ideologiske, politiske hensyn, men hviler på en værdiantagelse om, at  vi vil varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender.

Vi ønsker at samarbejde med andre i stedet for at modarbejde hinanden .

 

The Danish Pakistani Affairs Council (DPAC) is an interest organisation.

Its purpose is to represent and defend the interests of its members in all common affairs in order to improve the conditions in Denmark for residents.

With affiliation with Pakistan, it is generally understood that the person is either born in Pakistan or is the descendent of persons born in Pakistan.

The association’s activities are carried out through a supreme council, the Council Executive Board (CEB), and several members of the association.

Through evidence based analysis, surveys, own conferences, seminars, participation in the community programs, resource strong members and good political relations with all. We work to place DPAC on top of agenda that concerns us all as Danes with affiliation with Pakistan.

DPAC is a political and religious independent “interest-thinking” think tank. We are non-profit organisation that is independent od ideological policy considerations, but rests on the value that will take care of the interests of member in all common affairs.

We want to work with others instead of opposing each other.